1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english

Về Nhượng Quyền

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Kiến trúc chiến lược phân phối dịch vụ Butler tại Việt Nam

LÝ DO ĐẦU TƯ

Thông tin khu vực

Mô hình mạng lưới kinh doanh cho dịch vụ Butler ở Việt Nam

Chúng tôi sẽ xây dựng một thương hiệu mạnh để trở thành một trong những công ty tư vấn và dịch vụ nhân sự hàng đầu của Butler tại Việt Nam, tập trung vào các thị trường Tp lớn như TP HCM, HN, ĐN, HP, NT, CT, VT, PQ ..

 Nhà cung cấp dịch vụ quản gia toàn quốc

 25 chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch

 1,500 Khách hàng trung thành dịch vụ Butler

 3,000 Khách hàng giao dịch thường xuyên

 300 Nhân viên

 US$ 0,2 triệu về qui mô tài sản

 Lợi nhuận trước thuế là 0,3 triệu USD 

LỢI ÍCH ĐỂ ĐIỀU TRA

Các chuyên gia về Ứng dụng Phân tích về Nghiên cứu Thị trường Butler

Thông Tin Của Bạn