1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english

Thảo luận về kế hoạch cải thiện tài sản dịch vụ Butler (để chuyển đổi công năng và đổi mới tài nguyên).

  • B1. Thời gian thảo luận trung bình: 06 tháng ( đối với nhà được chuyển nhượng thương hiệu)
  • B2. Các thoả các thuận khi thi hành là ràng buộc pháp lý đối với cả hai bên.

Chi tiết

Thỏa thuận về hệ thống IT V/v sử dụng dịch vụ hệ thống kỹ thuật quản lý Butler.

Chi tiết